VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN DE GEGEVENS

P&S Bedrijfsconsultants BVBA 
Gouverneur Roppesingel 81
B-3500 Hasselt
BTW-nummer: BE0876.200.109

UW PERSOONSGEGEVENS, ONZE VERANTWOORDELIJKHEID

Voor de uitvoering van onze taken als accountant verzamelen we persoonsgegevens. 
Deze gegevens worden door ons beheerd en niet met derden gedeeld.
Om onze taken als accountant uit te voeren bewaren we:
- uw identiteitsgegevens ( naam, adres, rijksregisternummer, telefoonnummers, e-mail adres)
- financiële gegevens ( rekeningnummer, loonstaten, belastingaangiften,…)
- informatie over uw gezinssituatie (burgerlijke staat, kinderen ten lasten, …)

Deze informatie wordt gebruikt:
- het vervullen van onze taken als accountant zoals bepaald in de opdrachtbrief
- te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan we gebonden zijn in kader van de fiscale wetgeving.
- u te kunnen informeren over onze diensten, uit te nodigen op events of infosessies
- om u later eventueel te contacteren voor direct marketingdoeleinden

De gegevens worden enkel door P&S Bedrijfsconsultants en haar filialen gebruikt voor de uitvoering van onze rol als uw accountant.

Rechtsgrond:
Voor het uitvoeren van onze dienstverlening hebben we jouw contactgegevens nodig. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang om onze klanten vanuit marketing standpunt te contacteren omtrent wetgeving, nieuwigheden of andere relevante informatie.

HOE ONS CONTACTEREN IN VERBAND MET ONS PRIVACY-BELEID?


Wenst u meer informatie over ons privacy-beleid, dan kan u ons steeds contacteren

  • via e-mail: info@bedrijfsconsultants.be
  • via telefoon: +32 11 480.490

Veiligheid:
Binnen P&S Bedrijfsconsultants hebben we de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van uw gegevens te vrijwaren.

Duur van het bijhouden van de gegevens
Alle persoonsgegevens worden bewaard voor de periode dat u klant bent van ons kantoor.
Recht op inzage, van bezwaar, rectificatie, wissen en beperken van uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens te vragen. Verder heeft u onder omstandigheden, vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens

U kan ten allen tijde een klacht formuleren aan de privacy commissie mocht u van mening zijn dat wij foutief zijn omgesprongen met uw persoonsgegevens. Dit kan via https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/