uitstel indieningsplicht BTW april

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-05-20 11:28

CORONAVIRUS - BIJKOMENDE STEUNMAATREGELEN INZAKE BTW EN BEDRIJFSVOORHEFFING: UITSTEL VOOR HET INDIENEN VAN DE BTW-AANGIFTEN EN VOOR DE BETALING VOOR DE MAAND APRIL

Datum:
In het kader van de coronacrisis geeft de federale regering ook voor de maand april automatisch uitstel voor de indiening van de btw-aangiften en de betaling van btw en bedrijfsvoorheffing.

Btw

Indienen van periodieke btw-aangiften en intracommunautaire opgaven over de maand april 2020: termijn verlengd tot 5 juni 2020. Uitstel van betaling voor de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020: termijn verlengd tot 20 juli 2020.

Bedrijfsvoorheffing

Betaling voor de maand april: termijn verlengd tot 15 juli 2020. Dit is een update van het actualiteitsbericht van 18.03.2020(This hyperlink opens a new window).

Flash COVID-19 : update 5/5/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-05-07 07:27

Flash COVID-19: update op 5/5/2020

Hieronder vindt u de laatste updates rond de coronamaatregelen.

PB aangifte 2020: opening TOW en deadlines

De minister van Financiën heeft vandaag om 14u de PB-aangifte 2020 gepresenteerd op een persconferentie. Tax on web is sindsdien beschikbaar. De termijnen zijn : 
 • Aangifte op papier: 30 juni 2020
 • Aangifte TOW burger: 16 juli 2020
 • Vereenvoudigde aangifte : 16 juli 2020
 • TOW mandatarissen : 22 oktober 2020
 • Activatie mandaat: 31 augustus 2020
 • PB niet inwoners: 03 december 2020

Verzending papieren aangifte en VVA: gedurende maand mei. 

 

6 % BTW op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen van 4 mei tot 31 december 2020

Ter bevordering van het aanbod voor iedereen van goederen die nodig zijn voor de naleving van de preventieve maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de Ministerraad op 2 mei jl. beslist een koninklijk besluit goed te keuren tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 4 mei 2020, maar zal slechts in de loop van de week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden. Tijdelijk, van 4 mei 2020 tot en met 31 december 2020, zijn de levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van navolgende beschermingsmiddelen onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 %:
 1. mondmaskers beoogd door de codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 10 ;
 2. de hydroalcoholische gels.

Nieuwe versterkte maatregelen en exitstrategie

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april 2020 besloten om de maatregelen tegen het coronavirus geleidelijk aan op te heffen. De maatregelen die sinds woensdag 18 maart 2020 van kracht waren, worden stapsgewijs aangepast volgens een exitstrategie waarvan de eerste fase op 4 mei 2020 ingaat. Meer info: https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuwe-versterkte https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-exitstrategie

Notariaat - Authentieke volmachten in gedematerialiseerde vorm en aanhechting van elektronische onderhandse volmachten

In het Belgisch Staatsblad (editie 3) is de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 verschenen. De wet treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 4 mei 2020. De volmachten, met inbegrip van de zorgvolmachten bedoeld in artikel 490 van het Burgerlijk Wetboek, die krachtens de wet in authentieke vorm moeten worden verleden, kunnen elektronisch op afstand worden verleden overeenkomstig de hierna volgende bepalingen. De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze authentieke volmachten in gedematerialiseerde vorm :
 1. de partijen verschijnen voor de notaris via een videoconferentie
 2. de partijen identificeren zich en ondertekenen de akte elektronisch aan de hand van een elektronische identiteitskaart als bedoeld in artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, of van een digitale itsme ID; het gebruik van het rijksregisternummer is daarbij toegestaan.
 3. de notaris ondertekent de in gedematerialiseerde vorm verleden akte aan de hand van een elektronische identiteitskaart
 4. op de minuut van deze in gedematerialiseerde vorm verleden akte zijn de voorschriften van de artikelen 18 en 18ter en van het in uitvoering van deze bepalingen genomen koninklijk besluit van 18 maart 2020 houdende de invoering van de Notariële Aktebank naar analogie van toepassing;
 5. de notaris is niet verplicht om de minuut te bewaren van deze in gedematerialiseerde vorm verleden akte nadat hij de bevestiging ontvangen heeft van de deponering van de akte in de Notariële Aktebank; de Notariële Aktebank geldt als authentieke bron voor de in gedematerialiseerde vorm verleden akten die erin opgenomen zijn;
 6. voor de toepassing van deze bepalingen is het van geen belang indien sommige of alle betrokken partijen bij de akte zich fysiek bevinden buiten het ambtsgebied van de notaris;
 7. de volmacht kan een medewerker van het notariskantoor dat zal worden gelast met het verlijden van de akte waarvoor de volmacht is bestemd, aanwijzen als lasthebber.
De volmachten die krachtens de wet onderhands mogen worden opgesteld en die bestemd zijn om te worden aangewend voor de vertegenwoordiging bij een authentieke akte mogen in elektronische vorm worden aangeleverd mits zij elektronisch ondertekend zijn overeenkomstig de geldende voorschriften ter zake. Met het oog op de aanhechting van deze volmachten aan de authentieke akte overeenkomstig artikel 12, derde lid, zal door de notaris een eensluidend verklaard afschrift van deze elektronisch ondertekende volmacht worden opgemaakt op papier.

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van 30 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, heeft de FOD WASO zijn overzicht met preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen aangepast.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-04-30&caller=summary&numac=2020041104

Coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

De wet van 27 maart 2020 laat de Koning toe een aantal tijdelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de Covid-19 epidemie op te vangen. Onder meer machtigt deze wet de Koning om aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht met het oog op de goede organisatie van de ondernemingen en de continuïteit van de kritieke sectoren. In uitvoering daarvan werd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2020 (editie 2) het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 gepubliceerd, dat een aantal ondersteunende maatregelen bevat die tot doel hebben een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren te garanderen.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht

Maatregelen genomen wegens de coronapandemie voor werknemers in loopbaanonderbreking

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28.04.2020 (2e ed.). Meer info: https://www.rva.be/nl/nieuws/maatregelen-genomen-wegens-de-coronapandemie-voor-werknemers-loopbaanonderbreking

Tijdelijke werkloosheid – Infoblad werknemers

Het infoblad voor werknemers heeft op 04/05 een update gekregen. Meer info: https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

RVA FAQ Tijdelijke werkloosheid

De RVA heeft zijn FAQ bijgewerkt tot op 30/04. Meer info: https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200430.pdf

Coronamaatregelen: voorwaarden betalingsuitstel van het ondernemingskrediet

De betalingsuitstel van het ondernemingskrediet heeft enkel betrekking op het kapitaal. In tegenstelling tot het uitstel van het hypothecair krediet is het niet mogelijk om uitstel voor de interesten te vragen. Het uitstel kan worden gevraagd voor een periode van maximaal 6 maanden. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel. Deze maatregelen zijn bedoeld voor de niet-financiële ondernemingen (kmo's, zelfstandigen of non-profitorganisaties):
 • waarvan de omzet of de activiteit is gedaald, die een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid of die verplicht moesten sluiten;
 • die vast in België zijn gevestigd;
 • die op 1 februari geen achterstallige betalingen van hun krediet, belastingen of sociale bijdragen hadden;
 • die aan al hun contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan en geen kredietherstructurering doorlopen.
Alle niet-financiële ondernemingen die aan de 4 bovengenoemde criteria voldoen, kunnen een aanvraag indienen bij hun financiële instelling. Dit kan voor de kredieten met een vast aflossingsplan, de kaskredieten en de vaste voorschotten. Indien de aanvraag vóór 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan voor 6 maanden gelden, d.w.z. tot 31/10/2020; Indien de aanvraag na 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan tot 31/10/2020 gelden; Meer info? - Volledige charter ‘ondernemingskrediet’ - FAQ ‘ondernemingskrediet’

Aanvraagprocedure corona compensatiepremie

Vanaf vandaag kan de corona compensatiepremie, een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen, aangevraagd worden. De aanvraagprocedure is net zoals voor de hinderpremie een digitale procedure. Net zoals bij de hinderpremie is een manuele aanvraag is wel mogelijk. U dient dan de aanvraag per e-mail te versturen naar info@vlaio.be . Wij kunnen u aanraden om in de e-mail dezelfde informatie geven als gevraagd wordt in de digitale toepassing (klik hier).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De verkoop van chirurgische maskers, hydro-alcoholische gels en handalcohol is weer vrij. Vanaf 4 mei 2020 is het bedekken van mond en neus sterk aanbevolen op openbare plaatsen en op plaatsen waar fysieke afstand houden moeilijk is. Op het openbaar vervoer wordt het bedekken van mond en neus verplicht voor gebruikers van 12 jaar en ouder. Daarnaast worden er verschillende initiatieven opgestart zodat elke Belg minstens één stoffen mondmasker heeft. Bovendien krijgt elke burger twee filters om te gebruiken in de zelfgemaakte of aangekochte mondmaskers. Meer info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-verkoop-van

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/filters-voor-zelfgemaakte

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-conformiteitseisen

Sommige btw-herinneringsbrieven zijn verzonden zonder rekening te houden met de coronamaatregelen!

Om technische redenen zijn sommige btw-herinneringsbrieven verzonden zonder rekening te houden met het bijkomende uitstel tot 30 april 2020 voor de indiening van klantenlistings. Ondanks een indiening voor 30 april is er dus in sommige gevallen wel een herinneringbrief verstuurd.

Ook de herinneringsbrieven over de btw-rekening-courant en bijzondere rekeningen houden nog niet altijd rekening met de bijkomende termijnen voor indiening van de btw-aangiften. Ondanks de verzending van deze herinneringsbrieven houdt de FOD Financien in de verdere procedure wel degelijk rekening met het bijkomende uitstel. Wie zijn klantenlisting of aangifte binnen de bijkomende termijnen heeft ingediend, zal dus geen verdere sancties ondervinden.   Bron : ITAA 5 en 6 mei 2020
 

FLASH COVID-19: update 21/4/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-04-22 08:29

FLASH COVID-19: update 21 april 2020

Corona-steunmaatregelen: rekeninguittreksel btw-rekening-courant en uitstel van betaling

Btw-belastingplichtigen hebben zopas, zoals gebruikelijk, een rekeninguittreksel ontvangen waarin de toestand van hun rekening-courant op 31 maart 2020 werd vermeld. In deze tekst werd echter geen rekening gehouden met de in het leven geroepen steunmaatregelen naar aanleiding van het corona-virus.

Deze steunmaatregelen blijven uiteraard gelden.

Het verstuurde bericht is enkel bedoeld om de belastingplichtige op de hoogte te stellen van het verschuldigde bedrag op hun btw rekening-courant per 31 maart 2020. De uiterste datum voor betaling van de verschuldigde btw voor de aangifte van de maand februari 2020 is nog steeds 20 mei 2020.

Overbruggingsrecht

Op de ministerraad van 10 april 2020 werd een besluit bijzondere machten voorgelegd om een gedeeltelijk vervangingsinkomen toe te kennen bepaalde zelfstandigen in bijberoep en aan de gepensioneerden die een activiteit als zelfstandige uitoefenen. Worden beoogd diegenen van wie de belastbare inkomsten als zelfstandige tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro en zelfstandigen actief na hun pensionering van wie het inkomen hoger is dan 6.996,89 euro. Om te anticiperen op de inwerkingtreding van het besluit, werd nu al een omzendbrief opgesteld waarin de sociale verzekeringsfondsen gevraagd worden de aanvragen nu al te registreren. Op die manier zullen de betalingen zo snel mogelijk kunnen plaatsvinden na de bekendmaking van de teksten in het Belgisch Staatsblad. Deze hervorming zal terugwerkende kracht hebben tot 1 maart. De financiële uitkering zal 645 euro/maand bedragen (807 euro/maand met gezinslast). Het inkomen is tevens cumuleerbaar met een ander vervangingsinkomen, zoals de tijdelijke werkloosheidsuitkering of het pensioen.

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Naar aanleiding van het ministerieel besluit van 17 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 waarbij ook andere type winkels de deuren opnieuw mogen openen, heeft de FOD WASO zijn overzicht met preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen aangepast. Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-04-17&numac=2020030704%0D%0A#top

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 - Vereenvoudiging van de procedure (update 14/04)

De RVA heeft zijn overzicht van procedure inzake tijdelijke werkloosheid bijgewerkt. Meer info:

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

Tijdelijke werkloosheid – Infoblad werkgevers

In navolging van het infoblad voor werknemers, dat op 14/04 een update had gekregen, werd ook van het infoblad voor werkgevers op 15/04 een bijgewerkte versie gepubliceerd. Meer info:

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

RVA FAQ Tijdelijke werkloosheid

De RVA heeft zijn FAQ bijgewerkt tot op 15/04. Meer info:

https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_202004015.pdf

Sluiting grens voor werknemers die naar Frankrijk moeten om diensten te verlenen

Ten gevolge van een beslissing van de Franse regering van 15 april, worden gedetacheerde werknemers (behalve voor goederenvervoer) niet meer toegelaten om minstens tot 11 mei 2020 (datum waarop de coronamaatregelen ten einde lopen) naar Frankrijk te gaan. Buitenlanders mogen het land niet binnenkomen, met uitzondering van:
 • Europese burgers, net als burgers van Groot-Brittannië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Andorra, Monaco, Zwitserland, Vaticaanstad en San Marino als ze in Frankrijk wonen of als ze door Frankrijk heen moeten rijden om naar hun residentie te rijden.
 • Buitenlandse burgers die in Frankrijk wonen
 • Grensarbeiders
 • Buitenlandse gezondheidsprofessionels die mee willen helpen aan de stopzetting van de COVID-19-uitbraak
 • Goederentransporteurs
Het is dus niet mogelijk om Belgische medewerkers naar een klant in Frankrijk te sturen om er diensten te verlenen (ook al is dat volledig in strijd met de richtlijnen en communicaties van de Europese Commissie).

Vragen en antwoorden coronavirus (update 20/04)

De FOD WASO heeft zijn FAQ bijgewerkt. Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

Coronamaatregelen: bankensector

Het eerste luik van de maatregelen betrof een engagement van de bankensector om ondernemingen en particulieren zes maanden uitstel van betaling te verlenen. Dit engagement werd vertaald in twee charters van 31 maart 2020 die op de website van de Febelfin werden gepubliceerd. Het tweede luik van de maatregelen werd verduidelijkt in een koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. De staatswaarborg is van toepassing op kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan bedrijven en zelfstandigen vanaf 1 april 2020 en tot 30 september 2020. De staatswaarborg vindt enkel toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen  en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

Meer info op http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/14/2020030617/staatsblad

Gevolgen van de coronacrisis op het gebied van witwassen van geld en financiering van terrorisme

De CFI heeft een nota gepubliceerd rond de gevolgen van de coronacrisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:

https://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/covid19nl.pdf

Criminelen passen zich heel snel aan de extreme en veranderende economische omstandigheden. Ze grijpen dan ook elke kans om de crisis te misbruiken door hun bestaande werkwijze aan te passen of nieuwe werkwijzen te ontwikkelen. De CFI waarschuwt alle meldingsplichtigen om elk potentiële link met het coronavirus te melden door in het meldingssysteem de term COVID-19 te gebruiken in het daartoe bestemde veld. De CFI wil hiermee de meldingsplichtigen op korte termijn sensibiliseren over de gevolgen van de huidige situatie op de onderliggende misdrijven op het gebied van witwassen, meer in het bijzonder die betrekking hebben op oplichting. De onderzochte fraude heeft vooral betrekking op het materiaal dat gebruikt wordt ter bestrijding van het coronavirus en tegen de verspreiding van de ziekte. De betrokken producten zijn met name mondmaskers of zogezegde medicijnen tegen het virus en de ziekte.

Bron : ITAA Institute for Tax Advisors and Accountants 21/04/2020

Flash COVID-19: update van 6/4/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-04-07 07:41

Hieronder vindt u een laatste update van de coronamaatregelen

Wijziging percentages voorafbetalingen

De regering heeft beslist om de percentages van de voordelen van de voorafbetalingen van de derde en de vierde vervaldag, op respectievelijk 10 oktober en 20 december, te verhogen (tenzij er een dividenduitkering is). Dankzij deze steunmaatregel is het uitstellen van hun voorafbetalingen minder nadelig voor wie getroffen is door de maatregelen in de strijd tegen COVID-19. Om de toepassingsvoorwaarden van de maatregelen en de nieuwe percentages te kennen, surf naar https://financien.belgium.be/nl/Actueel/corona-steunmaatregel-wijziging-percentages-voorafbetalingen-van-de-inkomstenbelasting.

Onroerende voorheffing in Brussel – verlenging betalingstermijn zonder bewijs voor betalingsmoeilijkheden als gevolg van de coronamaatregelen

Het Brussels Gewest kent zijn inwoners een bijkomende termijn van twee maaneden toe voor de betaling van de onroerende voorheffing, ongeacht de financiële situatie van al wie van deze meetregel wil gebruikmaken. Het is dus niet nodig om te bewijzen dat de inkomsten verminderd zijn door

Betalingsuitstel ondernemingskredieten – kunnen banken weigeren?

Voor bestaande ondernemingskredieten is een mogelijkheid voorzien tot betalingsuitsel van aflossingen van kapitaal tot 6 maanden (tot 31 oktober 2020 ten laatste). Indien een onderneming aan de voorwaarden voldoet (financiële problemen als gevolg van de coronacrisis), dan kan de bank in principe niet weigeren om een betalingsuitstel op bestaande ondernemingskredieten toe te kennen.

Maatregel inzake invoer en export van goederen

Door de Coronavirusepidemie (COVID-19), hebben verschillende operatoren de AAD&A reeds gesignaleerd dat originele oorsprongscertificaten, die in normale omstandigheden bij de invoer nodig zijn voor de correcte inklaring van de goederen, momenteel niet of slechts in digitale vorm (scan) kunnen worden aangeleverd. Er werd daarom reeds toegestaan dat deze certificaten bij de invoer tijdelijk kunnen worden overgelegd in digitale vorm Tegelijk wordt voor wat de uitvoer betreft, aan de lidstaten gevraagd om een zo uitgebreid mogelijk gebruik te maken van alternatieve certificeringswijzen, zoals de vergunning toegelaten exporteur. Er wordt tijdelijk toegestaan dat operatoren reeds voorafgaand aan de normalerwijze verplichte audit een (voorlopige) vergunning toegelaten exporteur krijgen toegekend. Een aanvraagformulier moet worden gestuurd naar de bevoegde afleverende dienst (Centrale Component Operaties – Douane 1).

Versterkte maatregelen

Het Ministerieel besluit van 3 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID - 19 te beperken heeft de bestaande maatregelen aangepast. Zo behoren tot de cruciale sectoren en essentiële diensten thans niet enkel de expliciet in het MB opgelijste sectoren en diensten, maar ook de producenten, leveranciers, aannemers en onderaannemers van goederen, werken en diensten die essentieel zijn voor uitvoering van de activiteit van deze bedrijven en deze diensten. Voor alle bijzondere gevallen waarvoor een interpretatie nodig is van de regelgeving of de algemene principes, bijvoorbeeld of een bepaalde activiteit mag doorgaan of een bepaalde handelszaak mag openblijven, raadpleeg de FAQ’s op de centrale infowebsite

https://info-coronavirus.be.

Meer info:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/AM-MB-20200403-covid-19.pdf

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuwe-versterkte

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Naar aanleiding van het nieuwe Ministerieel besluit van 3 april 2020 heeft ook de FOD WASO zijn informatie aangepast aan de laatste stand van de regelgeving.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

FAQ over arbeidsovereenkomsten en welzijn op het werk

De FOD WASO heeft een nieuwe FAQ gepubliceerd over arbeidsovereenkomsten en welzijn op het werk.

Meer info:

https://werk.belgie.be/sites/default/files/content/news/FAQ%20COVID%2019%20NL%20.pdf

FAQ RVA Corona

Op 3 april heeft de RVA een bijgewerkte versie van zijn FAQ i.v.m. tijdelijke werkloosheid gepubliceerd.

Meer info:

https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200403.pdf

  Bron : ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants dd. 2/4/2020

Voor meer informatie kan u steeds uw dossierbeheerder rechtstreeks contacteren, onze medewerkers werken van thuis uit maar zijn via mail steeds bereikbaar.

 

FLASH UPDATE CORONA MAATREGELEN 2/4/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-04-03 09:15

Update Corona maatregelen 

Compensatiepremie voor ondernemingen die grote verliezen lijden

De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als in bijberoep kunnen de premie krijgen, op voorwaarden dat ze de volledige sociale bijdragen betalen. Wie een lagere bijdrage betaalt kan een premie krijgen van 1.500 euro, op voorwaarde dat hij of zij een inkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en niet voor 80 procent of meer als werknemer aan de slag is. Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerder exploitatiezetels per onderneming zijn. Voor de ondernemingen in de vorm van een vzw is de compensatiepremie ook mogelijk, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.

Meer info:

https://vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar-omzetverlies-hebben

Charter betalingsuitstel ondernemingskredieten

De minister van Financiën Alexander De Croo, de Nationale Bank van België en Febelfin hebben aangekondigd om ondernemingen financieel te ondersteunen wanneer zij in problemen zouden komen door de coronacrisis. Zo kan er betalingsuitstel van het ondernemingskrediet worden aangevraagd voor maximaal zes maanden.

Meer info:

https://www.febelfin.be/nl/consumenten/artikel/charter-betalingsuitstel-ondernemingskredieten

Aangifte PB aanslagjaar 2020 – voorbereidende documenten

De documenten voor de aangifte in de personenbelasting zullen binnenkort worden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. U kunt ook de voorbereidende documenten downloaden:

Fiscale schulden en coronavirus: uiterste indieningsdatum is 30 juni 2020!

Op 6 maart 2020 heeft de FOD Financiën enkele steunmaatregelen afgekondigd voor ondernemingen die financiële moeilijkheden ondervinden als gevolg van het coronavirus. Deze maatregelen kunnen bestaan uit afbetalingsplannen, vrijstellingen van nalatigheidsintresten, opschorting van boetes voor niet-betaling, btw, personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting. De aanvragen voor deze steunmaatregelen moeten ten laatste op 30 juni 2020 worden ingediend. Dat gebeurt per schuld aan de hand van dit formulier dat pas kan worden ingevuld na ontvangst van een aanslagbiljet of betaalbericht. Het document wordt per e-mail of per brief gestuurd naar het Regionaal Invorderingscentrum (RIC) bevoegd voor de postcode van uw woonplaats (natuurlijk persoon) of maatschappelijke zetel (rechtspersoon).

FAQ's over bedrijfsondersteuning

De FOD Economie heeft op 1 april een geüpdatet en uitgebreide versie van zijn FAQ gepubliceerd.

Meer info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/economische-verliezen-beperken/coronavirus-faqs-over

FAQ tips voor werkgevers

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert informatie over preventiemaatregelen die werkgevers kunnen nemen en de arbeidsrechtelijke gevolgen. De Vlaamse regering besliste vandaag dat er een compensatiepremie komt voor handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen. Het gaat om een eenmalige premie van 3.000 euro voor alle bedrijven die tussen 14 maart en 30 april een omzetsverlies van meer dan 60 procent tegenover het jaar daarvoor hadden. Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.

Meer info:

 https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-tips-voor

FAQ Corona RVA (update 30/03/2020)

Meer info:

 https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200330.pdf Hoe vraagt u als werkgever tijdelijke werkloosheid voor uw werknemers aan (update 31/03/2020)? De infopagina en het infoblad voor tijdelijke werkloosheid voor werkgevers werd geüpdatet.

Meer info:

https://www.rva.be/nl/nieuws/hoe-vraagt-u-als-werkgever-tijdelijke-werkloosheid-voor-uw-werknemers-aan

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

Bron : ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants dd. 2/4/2020

Voor meer informatie kan u steeds uw dossierbeheerder rechtstreeks contacteren, onze medewerkers werken van thuis uit maar zijn via mail steeds bereikbaar.