Flash COVID-19 : update 5/5/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-05-07 07:27

Flash COVID-19: update op 5/5/2020

Hieronder vindt u de laatste updates rond de coronamaatregelen.

PB aangifte 2020: opening TOW en deadlines

De minister van Financiën heeft vandaag om 14u de PB-aangifte 2020 gepresenteerd op een persconferentie.

Tax on web is sindsdien beschikbaar.

De termijnen zijn : 

 • Aangifte op papier: 30 juni 2020
 • Aangifte TOW burger: 16 juli 2020
 • Vereenvoudigde aangifte : 16 juli 2020
 • TOW mandatarissen : 22 oktober 2020
 • Activatie mandaat: 31 augustus 2020
 • PB niet inwoners: 03 december 2020

Verzending papieren aangifte en VVA: gedurende maand mei. 

 

6 % BTW op levering, intracommunautaire verwerving en invoer van beschermingsmiddelen van 4 mei tot 31 december 2020

Ter bevordering van het aanbod voor iedereen van goederen die nodig zijn voor de naleving van de preventieve maatregelen in de strijd tegen de COVID-19 pandemie, heeft de Ministerraad op 2 mei jl. beslist een koninklijk besluit goed te keuren tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 4 mei 2020, maar zal slechts in de loop van de week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

Tijdelijk, van 4 mei 2020 tot en met 31 december 2020, zijn de levering, de intracommunautaire verwerving en de invoer van navolgende beschermingsmiddelen onderworpen aan het verlaagd btw-tarief van 6 %:

 1. mondmaskers beoogd door de codes NC 4818 90 10 00, 4818 90 90 00, 6307 90 98 10, 6307 90 98 91, 6307 90 98 99 en 9020 00 00 10 ;
 2. de hydroalcoholische gels.

Nieuwe versterkte maatregelen en exitstrategie

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 24 april 2020 besloten om de maatregelen tegen het coronavirus geleidelijk aan op te heffen. De maatregelen die sinds woensdag 18 maart 2020 van kracht waren, worden stapsgewijs aangepast volgens een exitstrategie waarvan de eerste fase op 4 mei 2020 ingaat.

Meer info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-nieuwe-versterkte

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/coronavirus-exitstrategie

Notariaat – Authentieke volmachten in gedematerialiseerde vorm en aanhechting van elektronische onderhandse volmachten

In het Belgisch Staatsblad (editie 3) is de wet van 30 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 verschenen. De wet treedt in werking op de datum van publicatie in het Belgisch Staatsblad, zijnde 4 mei 2020.

De volmachten, met inbegrip van de zorgvolmachten bedoeld in artikel 490 van het Burgerlijk Wetboek, die krachtens de wet in authentieke vorm moeten worden verleden, kunnen elektronisch op afstand worden verleden overeenkomstig de hierna volgende bepalingen.

De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze authentieke volmachten in gedematerialiseerde vorm :

 1. de partijen verschijnen voor de notaris via een videoconferentie
 2. de partijen identificeren zich en ondertekenen de akte elektronisch aan de hand van een elektronische identiteitskaart als bedoeld in artikel 6 van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters, de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten, of van een digitale itsme ID; het gebruik van het rijksregisternummer is daarbij toegestaan.
 3. de notaris ondertekent de in gedematerialiseerde vorm verleden akte aan de hand van een elektronische identiteitskaart
 4. op de minuut van deze in gedematerialiseerde vorm verleden akte zijn de voorschriften van de artikelen 18 en 18ter en van het in uitvoering van deze bepalingen genomen koninklijk besluit van 18 maart 2020 houdende de invoering van de Notariële Aktebank naar analogie van toepassing;
 5. de notaris is niet verplicht om de minuut te bewaren van deze in gedematerialiseerde vorm verleden akte nadat hij de bevestiging ontvangen heeft van de deponering van de akte in de Notariële Aktebank; de Notariële Aktebank geldt als authentieke bron voor de in gedematerialiseerde vorm verleden akten die erin opgenomen zijn;
 6. voor de toepassing van deze bepalingen is het van geen belang indien sommige of alle betrokken partijen bij de akte zich fysiek bevinden buiten het ambtsgebied van de notaris;
 7. de volmacht kan een medewerker van het notariskantoor dat zal worden gelast met het verlijden van de akte waarvoor de volmacht is bestemd, aanwijzen als lasthebber.

De volmachten die krachtens de wet onderhands mogen worden opgesteld en die bestemd zijn om te worden aangewend voor de vertegenwoordiging bij een authentieke akte mogen in elektronische vorm worden aangeleverd mits zij elektronisch ondertekend zijn overeenkomstig de geldende voorschriften ter zake.

Met het oog op de aanhechting van deze volmachten aan de authentieke akte overeenkomstig artikel 12, derde lid, zal door de notaris een eensluidend verklaard afschrift van deze elektronisch ondertekende volmacht worden opgemaakt op papier.

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Naar aanleiding van het Ministerieel Besluit van 30 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, heeft de FOD WASO zijn overzicht met preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen aangepast.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&pub_date=2020-04-30&caller=summary&numac=2020041104

Coronamaatregelen op het vlak van arbeidsrecht

De wet van 27 maart 2020 laat de Koning toe een aantal tijdelijke maatregelen te nemen om de gevolgen van de Covid-19 epidemie op te vangen. Onder meer machtigt deze wet de Koning om aanpassingen door te voeren in het arbeidsrecht met het oog op de goede organisatie van de ondernemingen en de continuïteit van de kritieke sectoren.

In uitvoering daarvan werd in het Belgisch Staatsblad van 28 april 2020 (editie 2) het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 gepubliceerd, dat een aantal ondersteunende maatregelen bevat die tot doel hebben een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren te garanderen.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/themas/coronavirus/coronamaatregelen-op-het-vlak-van-arbeidsrecht

Maatregelen genomen wegens de coronapandemie voor werknemers in loopbaanonderbreking

Het bijzondere-machtenbesluit nr. 14 van 27 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) tot vrijwaring van een vlotte arbeidsorganisatie in de kritieke sectoren is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 28.04.2020 (2e ed.).

Meer info:

https://www.rva.be/nl/nieuws/maatregelen-genomen-wegens-de-coronapandemie-voor-werknemers-loopbaanonderbreking

Tijdelijke werkloosheid – Infoblad werknemers

Het infoblad voor werknemers heeft op 04/05 een update gekregen.

Meer info:

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/t2

RVA FAQ Tijdelijke werkloosheid

De RVA heeft zijn FAQ bijgewerkt tot op 30/04.

Meer info:

https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_20200430.pdf

Coronamaatregelen: voorwaarden betalingsuitstel van het ondernemingskrediet

De betalingsuitstel van het ondernemingskrediet heeft enkel betrekking op het kapitaal. In tegenstelling tot het uitstel van het hypothecair krediet is het niet mogelijk om uitstel voor de interesten te vragen. Het uitstel kan worden gevraagd voor een periode van maximaal 6 maanden. De looptijd van het krediet wordt maximaal verlengd met de periode van het betalingsuitstel.

Deze maatregelen zijn bedoeld voor de niet-financiële ondernemingen (kmo’s, zelfstandigen of non-profitorganisaties):

 • waarvan de omzet of de activiteit is gedaald, die een beroep hebben gedaan op tijdelijke werkloosheid of die verplicht moesten sluiten;
 • die vast in België zijn gevestigd;
 • die op 1 februari geen achterstallige betalingen van hun krediet, belastingen of sociale bijdragen hadden;
 • die aan al hun contractuele kredietverplichtingen hebben voldaan en geen kredietherstructurering doorlopen.

Alle niet-financiële ondernemingen die aan de 4 bovengenoemde criteria voldoen, kunnen een aanvraag indienen bij hun financiële instelling. Dit kan voor de kredieten met een vast aflossingsplan, de kaskredieten en de vaste voorschotten.

Indien de aanvraag vóór 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan voor 6 maanden gelden, d.w.z. tot 31/10/2020; Indien de aanvraag na 30/04 wordt ingediend: het uitstel kan tot 31/10/2020 gelden;

Meer info?

Volledige charter ‘ondernemingskrediet’

FAQ ‘ondernemingskrediet’

Aanvraagprocedure corona compensatiepremie

Vanaf vandaag kan de corona compensatiepremie, een subsidie om bedrijven met een vestiging in Vlaanderen en met omzetdaling omwille van exploitatiebeperkingen ingevolge de coronavirusmaatregelen genomen door de Nationale Veiligheidsraad, financieel te ondersteunen, aangevraagd worden.

De aanvraagprocedure is net zoals voor de hinderpremie een digitale procedure.

Net zoals bij de hinderpremie is een manuele aanvraag is wel mogelijk. U dient dan de aanvraag per e-mail te versturen naar info@vlaio.be . Wij kunnen u aanraden om in de e-mail dezelfde informatie geven als gevraagd wordt in de digitale toepassing (klik hier).

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De verkoop van chirurgische maskers, hydro-alcoholische gels en handalcohol is weer vrij. Vanaf 4 mei 2020 is het bedekken van mond en neus sterk aanbevolen op openbare plaatsen en op plaatsen waar fysieke afstand houden moeilijk is. Op het openbaar vervoer wordt het bedekken van mond en neus verplicht voor gebruikers van 12 jaar en ouder.

Daarnaast worden er verschillende initiatieven opgestart zodat elke Belg minstens één stoffen mondmasker heeft. Bovendien krijgt elke burger twee filters om te gebruiken in de zelfgemaakte of aangekochte mondmaskers.

Meer info:

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/coronavirus-verkoop-van

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/versterkte-maatregelen/filters-voor-zelfgemaakte

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/coronavirus/informatie-voor-ondernemingen/coronavirus-conformiteitseisen


Sommige btw-herinneringsbrieven zijn verzonden zonder rekening te houden met de coronamaatregelen!

Om technische redenen zijn sommige btw-herinneringsbrieven verzonden zonder rekening te houden met het bijkomende uitstel tot 30 april 2020 voor de indiening van klantenlistings. Ondanks een indiening voor 30 april is er dus in sommige gevallen wel een herinneringbrief verstuurd.

Ook de herinneringsbrieven over de btw-rekening-courant en bijzondere rekeningen houden nog niet altijd rekening met de bijkomende termijnen voor indiening van de btw-aangiften.

Ondanks de verzending van deze herinneringsbrieven houdt de FOD Financien in de verdere procedure wel degelijk rekening met het bijkomende uitstel. Wie zijn klantenlisting of aangifte binnen de bijkomende termijnen heeft ingediend, zal dus geen verdere sancties ondervinden.

 

Bron : ITAA 5 en 6 mei 2020

 

U kan geen reacties plaatsen.