FLASH COVID-19: update 21/4/2020

Geplaatst door Marcel Pauwels in Nieuws | Gepubliceerd op 2020-04-22 08:29

FLASH COVID-19: update 21 april 2020

Corona-steunmaatregelen: rekeninguittreksel btw-rekening-courant en uitstel van betaling

Btw-belastingplichtigen hebben zopas, zoals gebruikelijk, een rekeninguittreksel ontvangen waarin de toestand van hun rekening-courant op 31 maart 2020 werd vermeld. In deze tekst werd echter geen rekening gehouden met de in het leven geroepen steunmaatregelen naar aanleiding van het corona-virus.

Deze steunmaatregelen blijven uiteraard gelden.

Het verstuurde bericht is enkel bedoeld om de belastingplichtige op de hoogte te stellen van het verschuldigde bedrag op hun btw rekening-courant per 31 maart 2020. De uiterste datum voor betaling van de verschuldigde btw voor de aangifte van de maand februari 2020 is nog steeds 20 mei 2020.

Overbruggingsrecht

Op de ministerraad van 10 april 2020 werd een besluit bijzondere machten voorgelegd om een gedeeltelijk vervangingsinkomen toe te kennen bepaalde zelfstandigen in bijberoep en aan de gepensioneerden die een activiteit als zelfstandige uitoefenen.

Worden beoogd diegenen van wie de belastbare inkomsten als zelfstandige tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro en zelfstandigen actief na hun pensionering van wie het inkomen hoger is dan 6.996,89 euro.

Om te anticiperen op de inwerkingtreding van het besluit, werd nu al een omzendbrief opgesteld waarin de sociale verzekeringsfondsen gevraagd worden de aanvragen nu al te registreren. Op die manier zullen de betalingen zo snel mogelijk kunnen plaatsvinden na de bekendmaking van de teksten in het Belgisch Staatsblad.

Deze hervorming zal terugwerkende kracht hebben tot 1 maart. De financiële uitkering zal 645 euro/maand bedragen (807 euro/maand met gezinslast). Het inkomen is tevens cumuleerbaar met een ander vervangingsinkomen, zoals de tijdelijke werkloosheidsuitkering of het pensioen.

Preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen

Naar aanleiding van het ministerieel besluit van 17 april 2020 tot wijziging van het Ministerieel Besluit van 23 maart 2020 waarbij ook andere type winkels de deuren opnieuw mogen openen, heeft de FOD WASO zijn overzicht met preventiemaatregelen en arbeidsrechtelijke gevolgen aangepast.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/nieuws/update-coronavirus-preventiemaatregelen-en-arbeidsrechtelijke-gevolgen

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=2020-04-17&numac=2020030704%0D%0A#top

Tijdelijke werkloosheid ten gevolge van het uitbreken van het CORONAVIRUS COVID-19 – Vereenvoudiging van de procedure (update 14/04)

De RVA heeft zijn overzicht van procedure inzake tijdelijke werkloosheid bijgewerkt.

Meer info:

https://www.rva.be/nl/nieuws/tijdelijke-werkloosheid-ten-gevolge-van-het-uitbreken-van-het-coronavirus-covid-19-vereenvoudiging-van-de-procedure

Tijdelijke werkloosheid – Infoblad werkgevers

In navolging van het infoblad voor werknemers, dat op 14/04 een update had gekregen, werd ook van het infoblad voor werkgevers op 15/04 een bijgewerkte versie gepubliceerd.

Meer info:

https://www.rva.be/nl/documentatie/infoblad/e1-0

RVA FAQ Tijdelijke werkloosheid

De RVA heeft zijn FAQ bijgewerkt tot op 15/04.

Meer info:

https://www.rva.be/sites/default/files/coronavirus/Faq_Corona_NL_202004015.pdf

Sluiting grens voor werknemers die naar Frankrijk moeten om diensten te verlenen

Ten gevolge van een beslissing van de Franse regering van 15 april, worden gedetacheerde werknemers (behalve voor goederenvervoer) niet meer toegelaten om minstens tot 11 mei 2020 (datum waarop de coronamaatregelen ten einde lopen) naar Frankrijk te gaan.

Buitenlanders mogen het land niet binnenkomen, met uitzondering van:

  • Europese burgers, net als burgers van Groot-Brittannië, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Andorra, Monaco, Zwitserland, Vaticaanstad en San Marino als ze in Frankrijk wonen of als ze door Frankrijk heen moeten rijden om naar hun residentie te rijden.
  • Buitenlandse burgers die in Frankrijk wonen
  • Grensarbeiders
  • Buitenlandse gezondheidsprofessionels die mee willen helpen aan de stopzetting van de COVID-19-uitbraak
  • Goederentransporteurs

Het is dus niet mogelijk om Belgische medewerkers naar een klant in Frankrijk te sturen om er diensten te verlenen (ook al is dat volledig in strijd met de richtlijnen en communicaties van de Europese Commissie).

Vragen en antwoorden coronavirus (update 20/04)

De FOD WASO heeft zijn FAQ bijgewerkt.

Meer info:

https://werk.belgie.be/nl/faqs/vragen-en-antwoorden-coronavirus

Coronamaatregelen: bankensector

Het eerste luik van de maatregelen betrof een engagement van de bankensector om ondernemingen en particulieren zes maanden uitstel van betaling te verlenen. Dit engagement werd vertaald in twee charters van 31 maart 2020 die op de website van de Febelfin werden gepubliceerd.

Het tweede luik van de maatregelen werd verduidelijkt in een koninklijk besluit van 14 april 2020 tot toekenning van een staatswaarborg voor bepaalde kredieten in de strijd tegen de gevolgen van het coronavirus. De staatswaarborg is van toepassing op kortetermijnkredieten (maximaal 12 maanden) die kredietinstellingen verstrekken aan bedrijven en zelfstandigen vanaf 1 april 2020 en tot 30 september 2020. De staatswaarborg vindt enkel toepassing op bijkomende financiering. Herfinancieringen, verlengingen  en wederopnames van bestaande kredieten vallen buiten het toepassingsgebied.

Meer info op http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/besluit/2020/04/14/2020030617/staatsblad

Gevolgen van de coronacrisis op het gebied van witwassen van geld en financiering van terrorisme

De CFI heeft een nota gepubliceerd rond de gevolgen van de coronacrisis op het witwassen van geld en de financiering van terrorisme:

https://www.ctif-cfi.be/website/images/NL/covid19nl.pdf

Criminelen passen zich heel snel aan de extreme en veranderende economische omstandigheden. Ze grijpen dan ook elke kans om de crisis te misbruiken door hun bestaande werkwijze aan te passen of nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.

De CFI waarschuwt alle meldingsplichtigen om elk potentiële link met het coronavirus te melden door in het meldingssysteem de term COVID-19 te gebruiken in het daartoe bestemde veld.

De CFI wil hiermee de meldingsplichtigen op korte termijn sensibiliseren over de gevolgen van de huidige situatie op de onderliggende misdrijven op het gebied van witwassen, meer in het bijzonder die betrekking hebben op oplichting.

De onderzochte fraude heeft vooral betrekking op het materiaal dat gebruikt wordt ter bestrijding van het coronavirus en tegen de verspreiding van de ziekte. De betrokken producten zijn met name mondmaskers of zogezegde medicijnen tegen het virus en de ziekte.

Bron : ITAA Institute for Tax Advisors and Accountants 21/04/2020

U kan geen reacties plaatsen.